Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο ATHEX Innovation Program

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 110 (εφεξής «ATHEX»), σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας) που εδρεύει στην Αθήνα, Κεφαλληνίας 46, αποκαλούμενοι εφ’ εξής από κοινού ως Διοργανωτές, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν μια κοινή δράση, με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών και ερευνητικών ιδεών στους εξής τομείς:

– Big data analytics

– Artificial intelligence applications

– Blockchain applications

– Software engineering tools/ low code automation

– Cloud computing

– Applied Mathematical models

– Intelligence-driven Decision making

– HPC – High performance computing

εφεξής το Πρόγραμμα.

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχοντες») στο πλαίσιο διεξαγωγής του. Οι παρόντες όροι βρίσκονται δημοσιευμένοι στον ιστότοπο του Προγράμματος (https://athex.innovationprogram.gr/) (εφεξής «Ιστότοπος Προγράμματος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι των Διοργανωτών, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους.

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου πριν την υποβολή της πρότασής τους. Με τη συμμετοχή τους τεκμαίρεται ότι δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις και δεσμεύονται από αυτούς, και συμφωνούν με την Πολιτική Απορρήτου και όσα ορίζει μαζί με το παρόν για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω υποβολής της επιχειρηματικής πρότασης της Ομάδας ή του ατόμου και του απαιτούμενου συνοδευτικού υλικού στον Ιστότοπο του Προγράμματος (https://athex.innovationprogram.gr/) (βλ. παρακάτω και στη Φάση Α). Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται. Η επιχειρηματική πρόταση οφείλει να είναι πρωτότυπη, και να αποτελεί στο σύνολό της αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Ομάδας που την υποβάλει. (βλ. και παρακάτω 6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις).

Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας μόνο συμμετοχής ως μέλος μιας και μόνο Ομάδας. Κάθε υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να περιέχει την πρωτότυπη έγγραφη συναίνεση τόσο για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, την υποβολή της πρότασης και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων υπογεγραμμένη από κάθε μέλος της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, ο εκπρόσωπος της Ομάδας, με την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής δηλώνει και εγγυάται την τήρηση των ανωτέρω. Για τη συμμετοχή μιας Ομάδας στο Πρόγραμμα απαιτείται όλα τα μέλη της να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και το σύνολο των στοιχείων που θα προσκομίσουν στους Διοργανωτές να είναι αληθές, ακριβές, και ορθό, τόσο αναφορικά με την επιχειρηματική τους πρόταση όσο και με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή συμμετοχής από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ακόμα κι αν αυτά συντρέχουν στο πρόσωπο ενός μόνο μέλους της Ομάδας, θα ακυρώνεται η συμμετοχή όλης της Ομάδας σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη διασταύρωσης των στοιχείων και ειδικά στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση για κάθε τυχόν ζημία που θα υποστούν. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον Πρόγραμμα (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού) επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.

4. Φάσεις Προγράμματος – Λίστα Προτάσεων/Υποβολών

Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021. Το Πρόγραμμα αποτελείται από δυο (2) επιμέρους φάσεις. Η λίστα των προτάσεων/υποβολών θα γίνεται στο τέλος κάθε Φάσης του Προγράμματος.

Φάση Α’ Υποβολή ιδεών (Call to Action): Στάδιο Υποβολής: Το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2020, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος την επιχειρηματική τους ιδέα ή το προφίλ τους. Προκειμένου να θεωρείται πλήρης θα πρέπει να συμπληρωθεί με βάση το πρότυπο/υπόδειγμα που υπάρχει στον Ιστότοπο του Προγράμματος, του οποίου οι ενότητες περιλαμβάνουν:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα*

Επίθετο*

E-mail*

Τηλέφωνο Επικοινωνίας*

Ιδιότητα

Οργανισμός/Πανεπιστήμιο/Ερευνητικό Κέντρο

Επιλέξτε τις θεματικές περιοχές στις οποίες θέλετε να υποβάλετε αίτηση.*

* Capital Markets Infrastructure

* FinTech

o Big data analytics

o Artificial intelligence applications

o Blockchain applications

o Software engineering tools/ low code automation

o Cloud computing

o Applied Mathematical models

o Intelligence-driven Decision making

o HPC – High performance computing

Υποβάλετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες συμμετεχόντων:

Startup – Entrepreneurial Stream: Επιχειρηματική ομάδα που έχει αναπτύξει μία καινοτόμα ιδέα (prototype) και αφορά σε ένα ή περισσότερα πεδία ενδιαφέροντος;

Research Stream: Ερευνητική ομάδα (ή ανεξάρτητος/η Ερευνητής/τρια) που έχει αναπτύξει κάποιο ερευνητικό αποτέλεσμα (στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας, διδακτορικού ή διπλωματικής εργασίας) και αφορά σε ένα ή περισσότερα πεδία ενδιαφέροντος;

Graduate Talent Stream: Κάτοχος σχετικού πτυχίου (προπτυχιακό/μεταπτυχιακό) με εξειδικευμένες γνώσεις ή/και εργασιακή εμπειρία που αφορά σε ένα ή περισσότερα πεδία ενδιαφέροντος;

Startup – Entrepreneurial Stream

Όνομα Ιδέας*

Περιγράψτε της ιδέας σε μια πρόταση (Tag Line) *

Ιστοσελίδα Ιδέας (εάν υπάρχει)

Περιγράψτε τη λύση που προσφέρετε*

Ποια προβλήματα/ανάγκες καλύπτει. Ποια είναι τα συγκεκριμένα προϊοντικά χαρακτηριστικά π.χ. τεχνολογία που χρησιμοποιείται, παράγοντες που τη διαφοροποιούν κλπ.

Επίπεδο Ωριμότητας*

– Στάδιο της ιδέας

– Mockups

– Λειτουργικό πρωτότυπο

– Alpha/beta version

– Πλήρως ανεπτυγμένο προϊόν

Περιγράψτε εν συντομία την ομάδα σας καθώς και τα δυνατά της σημεία*

Βασικά σημεία προϋπηρεσίας, LinkedIn προφίλ, Εμπειρία της ομάδας στη συγκεκριμένη αγορά, Εμπειρία προηγούμενης κοινής εργασίας, ρόλοι της ομάδας π.χ. full-time, part-time, κλπ.

Παρακαλούμε επισυνάψτε οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την πρότασή σας (e.g. παρουσίαση, βίντεο, pitch deck κτλ.). Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε παρόμοια προγράμματα; Εάν ναι, σε ποια; Πείτε μας το κίνητρο σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα καθώς και τι αναμένετε από αυτό.*

Research Stream

Περιγράψτε το πεδίο της έρευνας σας (μέχρι 100 λέξεις)*

Ανήκετε σε ερευνητικό κέντρο ή πανεπιστημιακό εργαστήριο; Αν ναι σε ποιο;

Έχετε αναπτύξει κάποια συγκεκριμένη τεχνολογική λύση που μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά; Αν ναι, περιγράψτε συνοπτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λύσης σας (π.χ. ποια τεχνολογία χρησιμοποιείτε, παράγοντες που σας διαφοροποιούν, πεδία εφαρμογής, επίπεδο ετοιμότητας τεχνολογίας (TRL) κτλ.)

Αν έχετε αναπτύξει την τεχνολογική λύση στο πλαίσιο μίας ερευνητικής ομάδας περιγράψτε εν συντομία τα μέλη της ομάδα σας καθώς και τα δυνατά τους σημεία

Βασικά σημεία προϋπηρεσίας, LinkedIn προφίλ, Εμπειρία της ομάδας, Εμπειρία προηγούμενης κοινής εργασίας, ρόλοι της ομάδας π.χ. full-time, part-time, κλπ.

Έχετε αναπτύξει κάποια πατέντα; * ΝΑΙ/ΟΧΙ

Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε παρόμοια προγράμματα; Εάν ναι, σε ποια;

Πείτε μας το κίνητρο σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα καθώς και τι αναμένετε από αυτό.*

Graduate Talent Stream

Παρακαλείστε να γράψτε/επισυνάψετε ένα σύντομο βιογραφικό σας (μέχρι 250 λέξεις).*

Σπουδές, διακρίσεις, προϋπηρεσία, LinkedIn προφίλ, κτλ.

Περιγράψτε τις δεξιότητες και εμπειρίες σας στις περιοχές ενδιαφέροντος που επιλέξατε (μέχρι 250 λέξεις).*

Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε παρόμοια προγράμματα; Εάν ναι, σε ποια; Αναφέρετε το κίνητρο σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα καθώς και τι αναμένετε από αυτό.*

Η ανακοίνωση και η πρόσκληση σ’ αυτούς που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2020.

Φάση Β’ – Συμμετοχή στο «Innovation Days»: Η Β’ Φάση του Προγράμματος καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από Δεκέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων από εμπειρογνώμονες, να συνεργαστούν με εξειδικευμένα στελέχη (ως μέντορες) του Χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος και να πάρουν χρήσιμες συμβουλές και να αναβαθμίσουν τη καινοτόμο δουλειά τους (π.χ. σε prototype) λαμβάνοντας εξειδικευμένη καθοδήγηση από την επιστημονική επιτροπή του προγράμματος. Η ανακοίνωση και η πρόσκληση σ’ αυτούς που θα συμμετάσχουν στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σε μία τρίτη ενδεχομένως φάση) θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021. Οι ακριβείς ημερομηνίες για την κάθε Φάση θα ανακοινώνονται κάθε φορά στον Ιστότοπο του Προγράμματος. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις ημερομηνίες αυτές προκειμένου να εξυπηρετήσουν με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του Προγράμματος.

5. Νέα, Ενημερώσεις

Πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα, νέα και ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Νέα και ενημερώσεις που αφορούν αποκλειστικά τους συμμετέχοντες θα γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, οι Διοργανωτές θα ενημερώνουν όλους τους Συμμετέχοντες μέσω e-mail για την πρόκρισή τους ή μη στην επόμενη Φάση του Προγράμματος. Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων της αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών υποβολών.

6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι η πρόταση που έχουν καταθέσει στο Πρόγραμμα υποβάλλεται νομίμως, σύμφωνα με τους παρόντες όρους του Προγράμματος και είναι πρωτότυπη. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλουν και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν.

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα ¬άπαντα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των επιχειρηματικών και ερευνητικών ιδεών που θα υποβάλουν προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα, το σύνολο του υλικού που θα υποβάλουν και θα παράξουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και σε όλες τις φάσεις αυτού είναι πρωτότυπο, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, ούτε τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, και δεν περιέχουν στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, διακριτικά γνωρίσματα) τρίτων. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά των Διοργανωτών λόγω προσβολής δικαιώματος από το υποβληθέν ή παραχθέν υλικό, οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούνται να αναλάβουν τυχόν σχετική διανοιχθείσα δίκη και να απαλλάξουν τους Διοργανωτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως. Διά της συμμετοχής στους στο Πρόγραμμα άπαντες οι Συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από τους Διοργανωτές των επιχειρηματικών ή ερευνητικών ιδεών που υποβλήθηκαν και των υλικών/έργων που παρήχθησαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος.

Οι Διοργανωτές δικαιούνται κατά την κρίση τους να ακυρώσουν συμμετοχές που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμμετοχών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

7. Προσωπικά Δεδομένα Συμμετεχόντων

Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία από πλευράς των Διοργανωτών μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους Συμμετέχοντες. Τα δεδομένα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας είναι το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και το σύντομο βιογραφικό που κάθε Συμμετέχων θα παραχωρήσει με τη συμπλήρωση της φόρμας για την κατάθεση της επιχειρηματικής ή ερευνητικής πρότασης (βλ. νωρίτερα Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων).

Επιπλέον, για το ανέβασμα (upload) των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, μέσω του Ιστοτόπου o υποβάλλων την φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συνδεθεί σε ένα λογαριασμό email της Google (gmail). Mε το ανέβασμα των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, το όνομα και η φωτογραφία που σχετίζονται με τον λογαριασμό email της Google καταγράφονται αυτόματα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη Google όπως ορίζει η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και το privacy policy της Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://policies.google.com/privacy?gl=GR&hl=en-GB

Σημειώνεται ότι κανείς από τους δύο συνδιοργανωτές δε συλλεγει, αποθηκεύει ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή δε λαμβάνει γνώση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε έχει πρόσβαση στη φωτογραφία που σχετίζεται με αυτή. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Google για να επιτευχθεί η μέσω των υπηρεσιών της υποβολή της φόρμας συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών που χειρίζεται την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας συλλέγονται. Το ATHEX θα αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων μετά τη συλλογή τους από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά την αποστολή του αρχείου που θα περιέχει τα στοιχεία των συμμετεχόντων. Το ATHEX δε διαχειρίζεται ούτε έχει πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζει η πραγματοποίηση του Προγράμματος, η ανάγκη επικοινωνίας με τους Συμμετέχοντες. Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για τη διεξαγωγή του Προγράμματος, την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες και τις Ομάδες. Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, επαρκή και κατάλληλα για τη διεξαγωγή του Προγράμματος και η επεξεργασία διέπεται από τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας των Συμμετεχόντων.

Οι Διοργανωτές θα διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν μια συνεχή σχέση με τους Συμμετέχοντες (π.χ. διάρκεια Προγράμματος) και τα δεδομένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και για τη διάρκεια του εκάστοτε ισχύοντος χρόνου παραγραφής (π.χ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο θα μπορούσε να εγείρει αξιώσεις εναντίον τους) και επιπλέον χρονικό διάστημα 2 μηνών μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έγερσης σχετικών αξιώσεων, ενδέχεται να συνεχίσουν την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους Συμμετέχοντες για όσο επιπρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, με βάση την πορεία των αξιώσεων που έχουν εγερθεί.

Σε όλη τη διάρκεια της συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων τηρούνται όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προστασίας τους. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, μέσω του Ιστοτόπου, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των ειδικών φορμών της Google, οι οποίες αποτελούν μια Cloud υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιείται και για την αποθήκευση των δεδομένων που υποβάλλετε με την φόρμα. Η Google δεσμεύεται ότι οι Cloud υπηρεσίες που παρέχει βρίσκονται σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Google για την προστασία των δεδομένων σας και τη συμμόρφωση της με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα Links:

https://cloud.google.com/security/gdpr/

https://cloud.google.com/security/privacy/

https://cloud.google.com/terms/

https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/

Αν οι Συμμετέχοντες επιλέξουν να μην παράσχουν τα προσωπικά δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με το ATHEX στα τηλέφωνα 210 3366800, 210 3366492 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και με το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] Ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσουν τη διακοπή της και (v) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους, οπότε και θα επηρεαστεί η συμμέτοχή τους στο Πρόγραμμα. Αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου του Προγράμματος.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία στους Συμμετέχοντες του Προγράμματος σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων τους εκ μέρους μας, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία για το μεν ATHEX στην διεύθυνση [email protected], για δε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους Υποψηφίους να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι (η εικόνα ή/και η φωνή τους) και οι ιδέες τους, με οποιονδήποτε τρόπο από τους Διοργανωτές κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Προγράμματος προκειμένου το σχετικό υλικό (φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.) να χρησιμοποιηθεί, επεξεργαστεί, μεταδοθεί, αναρτηθεί, δημοσιοποιηθεί, αναμεταδοθεί, μέσω του ιστοτόπου του Προγράμματος ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος για τη χρήση αυτή, στην περίπτωση αυτή, οι Διοργανωτές θα ζητήσουν την πρότερη ρητή συγκατάθεση των Υποψηφίων προκειμένου να προβούν στις ως άνω πράξεις επεξεργασίας, προσδιορίζοντας τον σκοπό της επεξεργασίας.

8. Επιτροπές

Για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:

Επιτροπή Οργάνωσης : Αποτελείται από ανώτερα και ανώτατα στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά το Πρόγραμμα και δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους.

Επιστημονική Επιτροπή: Αποτελείται από στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση των υποβολών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων του Προγράμματος.

9. Ανακοινώσεις/ Ακύρωση Προγράμματος / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση θέμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στον Ιστότοπο του Προγράμματος και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στον εν λόγω Ιστότοπο. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους Συμμετέχοντες.

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα, με ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί το Πρόγραμμα, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του.

10. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

11. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

12. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Προγράμματος, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διοργανωτών, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

© 2020 AΤΗΕΧ innovation Program All Rights Reserved. Powered by ACEin.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ